stichting Mentorschap Noordwest en midden

Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap door vrijwilligers, voor mensen die niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie, die geen familie of netwerk hebben. Wij zetten hiervoor goed geschoolde vrijwillige mentoren in, die hun mentorschap uitvoeren met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit.

Mentorschap Noordwest en Midden heeft een uitgebreid werkgebied: Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam), West-Friesland, Flevoland, het Gooi, provincie Utrecht en Zuid-Holland Zuid.

De Stichting is onderdeel van een netwerk van 11 regionale stichtingen mentorschap in Nederland en de vereniging Mentorschap Nederland.

De Raad van Toezicht van Stichting Mentorschap Noordwest en Midden bestaat uit:

  • Janny Bakker-Klein (voorzitter)
    Andere functie: Voorzitter Raad van Bestuur Movisie.
  • Jan Mol
    Andere functies o.a.: Voorzitter Voedselbank Houten, voorzitter RvC Het Vertrouwde Dorp Houten BV, penningmeester Stichting Leergeld Houten, eigenaar Mol advies
  • Aline Molenaar
    Andere functie: Directeur Per Saldo

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden is aangesloten bij Mentorschap Nederland. Deze overkoepelende vereniging heeft een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Heb je een klacht over een medewerker of een bepaalde handelswijze van onze Stichting, dan gaan wij er vanuit dat je het eerst met een van onze medewerkers bespreekt en samen naar een oplossing zoekt.

Mocht dit niet naar tevredenheid gaan, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de klachtencommissie, via klachtcontactpersoon@mentorschapmidden.nl

Lees meer in de Regeling klachtenbehandeling Stichting Mentorschap Noordwest en Midden

Het mentorschap is bedoeld om mensen, die niet zelf hun belangen kunnen waarnemen, te steunen en - met respect voor zelfbeschikking - te beschermen. Het is belangrijk dat mentoren de taak met zorg en aandacht voor de cliënt en diens situatie uitoefenen en zich hierover kunnen verantwoorden. De Gedragscode voor mentoren geeft richtlijnen voor mentoren om goed mentorschap te bieden, aansluitend op wat de wet hierover voorschrijft en op de visie van Mentorschap Nederland op goede uitvoering. De code is bedoeld om de mentor een kader te bieden wat betreft gewenste houding en gedrag en om elkaar hierop aan te spreken. De gedragscode laat ook zien aan derden, wat er van mentoren aangesloten bij Mentorschap Nederland, mag worden verwacht.

Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten en mentoren worden verzameld. Om hier goed mee om te gaan wordt er binnen Stichting Mentorschap een Privacyverklaring gehanteerd.