stichting Mentorschap Noordwest en midden

Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap door vrijwilligers, voor mensen die niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie, die geen familie of netwerk hebben. Wij zetten hiervoor goed geschoolde vrijwillige mentoren in, die hun mentorschap uitvoeren met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit.

Mentorschap Noordwest en Midden heeft een uitgebreid werkgebied: Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam), West-Friesland, Flevoland, het Gooi, provincie Utrecht en Zuid-Holland Zuid.

De Stichting is onderdeel van een netwerk van 11 regionale stichtingen mentorschap in Nederland en de vereniging Mentorschap Nederland.

Het bestuur van Stichting Mentorschap bestaat uit:

 • de heer J.E. van Grootel (voorzitter)
  (neven)functies: penningmeester Hospice Kajan in Hilversum, voorzitter investment committee Icos Capital
 • de heer J. Mol (penningmeester)
  (neven)functies: voorzitter RvC Het Vertrouwde Dorp Houten BV, voorzitter Stichting Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten, voorzitter Stichting Tot Steun Mentorschap, voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Houten, penningmeester Stichting Urgente Noden Nederland, penningmeester Stichting Leergeld Houten, penningmeester Stichting Fort Aan de Korte Uitweg
 • mevrouw J. Bakker-Klein
  (neven)functie: voorzitter Raad van Bestuur Movisie
 • de heer M. Jagtenberg
  (neven)functies: manager Bedrijfsvoering bij een gemeentelijke coöperatie
 • de heer J. Loomans
  (neven)functies: lid Raad van Toezicht Kwintes (beschermd wonen, begeleid wonen, Maatschappelijke opvang), voorzitter Bestuur Stichting Scouters (onafhankelijke hulpmiddelensite vanuit ervaringsdeskundigen, penningmeester bestuur Stichting THUIS.LAB (Innovatieplatform voor ouderenzorg in Noord-Holland)

Bestuursleden ontvangen desgewenst een onkostenvergoeding van 300 euro per jaar.

Stichting Mentorschap is aangesloten bij Mentorschap Nederland. Deze overkoepelende vereniging heeft een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Heb je een klacht over een medewerker of een bepaalde handelswijze van Stichting Mentorschap, dan gaan wij er vanuit dat je het eerst met een van onze medewerkers bespreekt en samen naar een oplossing zoekt.

Mocht dit niet naar tevredenheid gaan, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de klachtencommissie, via Klachtcontactpersoon@mentorschapmidden.nl

Lees meer in de Klachtenregeling Stichting Mentorschap.

Het mentorschap is bedoeld om mensen, die niet zelf hun belangen kunnen waarnemen, te steunen en - met respect voor zelfbeschikking - te beschermen. Het is belangrijk dat mentoren de taak met zorg en aandacht voor de cliënt en diens situatie uitoefenen en zich hierover kunnen verantwoorden. De Gedragscode voor mentoren geeft richtlijnen voor mentoren om goed mentorschap te bieden, aansluitend op wat de wet hierover voorschrijft en op de visie van Mentorschap Nederland op goede uitvoering. De code is bedoeld om de mentor een kader te bieden wat betreft gewenste houding en gedrag en om elkaar hierop aan te spreken. De gedragscode laat ook zien aan derden, wat er van mentoren aangesloten bij Mentorschap Nederland, mag worden verwacht.

Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten en mentoren worden verzameld. Om hier goed mee om te gaan wordt er binnen Stichting Mentorschap een Privacyverklaring gehanteerd.