Nieuwe leden Raad van Toezicht

cross

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden (NWM​​) ​​​​​is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Door de groei van onze organisatie en een toenemende behoefte aan professionalisering en slagkracht was voor onze Stichting een wijziging van een bestuurs- naar een toezichtmodel een logische stap. Daarom is op 1 januari 2022 het bestuur omgezet naar een Raad van Toezicht. Voor deze Raad zoeken wij twee nieuwe leden, die actief willen bijdragen aan onze toekomstvisie, gericht op samenwerken en ontwikkelen. Leden die zich herkennen in de waarden: betrokken, laagdrempelig, professioneel en proactief. Het gaat om een onbezoldigde functie. 

Onze Stichting draagt zorg voor vrijwillige mentoren, die optreden als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor wilsonbekwame volwassenen. Deze mentoren ondersteunen de volwassenen bij het nemen van beslissingen over zorg en welzijn. De mentoren gaan op vrijwillige basis aan de slag bij Mentorschap NW&M, die door de kantonrechter is benoemd tot mentor. De mentoren voeren het mentorschap uit met mandaat van de stichting.

Wij werven vrijwilligers, die bereid zijn als mentor op te treden. De mentoren krijgen een uitgebreide training voordat ze aan de slag gaan. Daarnaast is er veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Alle mentoren worden bij hun werkzaamheden gecoacht door coördinatoren in dienst van Mentorschap NWM.

Wij hebben een uitgebreid werkgebied: Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam), West-Friesland, Flevoland, het Gooi, provincie Utrecht en regio Zuid-Holland Zuid. Het kantoor is gevestigd in Utrecht en Alkmaar.

Mentorschap NWM is een groeiende organisatie met 9 beroepskrachten. Op dit moment zijn er 400+ vrijwilligers en 500 actieve mentorschappen. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij een eenhoofdige Raad van Bestuur, directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Onze huidige Raad van Toezicht bestaat uit een betrokken en breed deskundig team van vijf personen. Het team vergadert tussen de 5-6 keer per jaar in volledige samenstelling. De Raad van Toezicht houdt toezicht op (het beleid van) de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Zij staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de statuten. De Raad van Toezicht handelt volgens de principes van ‘Good Governance’, een algemene opvatting over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Zij evalueert eens per jaar haar eigen functioneren. Er is een benoemingsprocedure en een schema van aan- en aftreden. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. 

Profiel lid Raad van Toezicht; algemene functie-eisen

 • Affiniteit met de doelstelling van onze Stichting.
 • Bestuurlijk, beleidsmatig werk- en denkniveau.
 • Beschikt over algemene toezichthoudende kwaliteiten passend bij de Governance Code Sociaal Werk.
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling en ervaring, en is maatschappelijk actief.
 • Kan een bijdrage leveren aan het gezamenlijk doel.

In dit kader zijn de volgende eigenschappen mede van belang

 • Integer
 • Communicatief
 • Constructief, creatief
 • Initiërend, stimulerend
 • Sociaal gevoel, maatschappelijk betrokken
   

Specifiek profiel twee nieuwe leden Raad van Toezicht
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht:

 1. Een lid met een profiel bedrijfsvoering, dat tevens lid is van de auditcommissie en
  daarvoor over voldoende financieel-bedrijfskundig inzicht beschikt om de
  begroting en verantwoording te kunnen beoordelen en de bestuurder daarover te
  kunnen bevragen. Kandidaten met minder ervaring in een toezichthoudende rol
  zijn ook welkom. Belangrijk is dat het nieuwe lid op strategisch niveau de
  verbinding weet te maken tussen de middelen en het inhoudelijk beleid.
 2. Een lid met een zorginhoudelijk profiel, die ervaring heeft met klantgericht werken
  en netwerken, en beschikt over een relevant netwerk in de zorg, beeld heeft bij
  de trends en behoeften in de Wlz en Wmo en bij voorkeur bestuurlijke ervaring
  heeft binnen een zorgorganisatie.

Procedure

Als u interesse in een van beide functies hebt, een geschikte kandidaat kent of meer
informatie wenst, neem dan contact op met Lydia Hogeling (directeur-bestuurder),
tel. 06-20416438. Zij kan u ook in contact brengen met een van de andere RvT-leden. Meer informatie over Mentorschap NWM vindt u op deze website. Uw reactie zien we graag uiterlijk 18 februari tegemoet. Uw motivatie en CV kun u richten aan Lydia Hogeling via lhogeling@stichtingmentorschap.nl