OVER MENTORSCHAP

Het mentorschap is een beschermingsmaatregel. De rechter stelt het mentorschap in wanneer een persoon (de betrokkene of cliënt) niet (volledig) in staat is zijn eigen belangen te behartigen op het persoonlijke vlak. Een mentor is wettelijk vertegenwoordiger op het vlak van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Stichting Mentorschap wordt benoemd door de rechtbank wanneer er in de familie of sociale omgeving geen (geschikte) persoon is die de rol van wettelijk vertegenwoordiger op zich kan nemen.

Het bestuur van Stichting Mentorschap bestaat uit: mevrouw M.M. van Sluis (voorzitter), mevrouw B.S van Zeeland (secretaris), de heer J. Mol (penningmeester), de heer J.P.H. Brandt en de heer J. Ouderkerken.

Bestuursleden van Stichting Mentorschap ontvangen een vaste jaarlijkse onkostenvergoeding van 300 euro per jaar.


Nevenfuncties


Mw. M.M. van Sluis-Barten (voorzitter)

Directeur Erasmus Trustfonds, lid van de ouderadviesraad Revius Lyceum Doorn

Mw. B.S. van Zeeland (secretaris)

Locatiemanager Gemiva svg, bestuurslid (secretaris) SIEN

Dhr. J. Mol (penningmeester)

Voorzitter RvC Smart Ice Zwanenburg, voorzitter Kerkenraad PG Houten,voorzitter Stichting Mentorschap Dossier Breda, penningmeester Stichting UrgenteNoden Nederland Hilversum, penningmeester Stichting Leergeld Houten

Dhr. J.P.H. Brandt

Voorzitter bestuur Mentorschap Nederland, voorzitter bestuur Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht

Dhr. J. Ouderkerken

Voorzitter Kunstzin In Heiloo, lid Regionale Urgentie Commissie (regio Alkmaar), voorzittervan de Bovenregionale klachtencommissie Vluchtelingenwerk Nederland (Leiden), lid van het College van Kerkrentmeesters van de PKN gemeente in Heiloo, secretaris van de landelijke groep senioren van CNV Connectief. (Utrecht), secretaris PvdA afdeling Heiloo.

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over het functioneren van de stichting en/of een mentor, die door de stichting wordt begeleid.

De stichting heeft een regeling voor klachtbehandeling en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie mentoren.Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliƫnten en mentoren worden verzameld. Om hier goed mee om te gaan wordt er binnen Stichting Mentorschap een privacyreglement gehanteerd. Het reglement is een praktische uitwerking van de algemene privacy regels zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Stichting Mentorschap rapporteert jaarlijks in jaarverslagen over de werkzaamheden en de resultaten. Stichting Mentorschap is het resultaat van een fusie per 1 januari 2017 tussen de stichtingen Mentorschap Noordwest-Holland en Midden Nederland. De jaarverslagen van 2016 zijn daarom van 2 stichtingen.

- Jaarverslag 2016 Noordwest-Holland

- Jaarverslag 2016 Midden Nederland


In het beleidsplan kunt u lezen over de plannen voor de periode 2017-2022

- Beleidsplan 2017-2022